A Quote

It’s difficult to stay optimistic nowadays, but I am trying my best.

Maybe those guidelines could draw a path into peace and better understanding of each other:

“Seven Deadly Sins

Wealth without work
Pleasure without conscience
Science without humanity
Knowledge without character
Politics without principle
Commerce without morality
Worship without sacrifice.”
― Mahatma Gandhi

Citata

Sunku išlikt optimistiškam šiom dienom, bet stengiuos, kiek galiu.

Gal šios gairės galėtų nuvesti į taiką ir geresnį vienas kito supratimą:

“Septynios mirtinos nuodėmės

Turtas be darbo
Malonumas be sąmoningumo
Mokslas be humaniškumo
Žinios be charakterio
Politika be principų
Komercija be moralės
Garbinimas be pasiaukojimo.”
― Mahatma Gandhi

Programming and the Butterfly Effect

Strong leaders do big influence to those who trust them and follow them. Recently an inspiring talk of the USA president Barack Obama was published on the web, where he invites the young residents of the States to learn programming.

“Don’t just buy a new video game, make one! Don’t just download a latest app, help design it! Don’t just play on your phone, program it!” he said.

It’s not a secret that USA is the leader as software developers and they want to stay in the leading positions.

As the number of programmers grows, we can expect more open source programs. So the code hosting sites like GitHub and Bitbucket should receive even more attention of programmers. I don’t doubt that programmers’ question’n’answer site Stackoverflow also will achieve bigger popularity. It’s very likely that there will be more open-source games and their components online too. On the way, mobile technologies, robotics, the internet of things, and wearables will also be developed.

Unfortunately, every medal has two sides. As the supply grows, in the long run the average salary of the programmers should decrease. Or, I guess, there will just be many spheres which will get computerized even more. So there will be not simple lawyers, doctors, plumbers, drivers, but specialists of these areas, who can program some repeatable processes of their work (similarly to the book-keepers nowadays programming the statistics in their Excel sheets).

Have progressive upcoming 2014 and a bright future!

Programavimas ir drugelio efektas

Stiprūs lyderiai daro didelę įtaką tiems, kurie jais pasitiki ir juos seka. Štai neseniai internete pasirodė JAV prezidento Barako Obamos įkvepianti kalba, kurioje visi jauni Jungtinių Valstijų gyventojai kviečiami mokytis programavimo.

- Vietoj to kad tik nusipirktum naują video žaidimą, – padaryk žaidimą! Vietoj to, kad tik parsisiųstum naujausią programėlę, – padėk ją kurti! Vietoj to, kad tik žaistum telefonu, – programuok jam! – sakė jis.

Ne paslaptis, kad JAV pirmauja kaip programinės įrangos gamintojai ir nori išlikti pirmaujančiose pozicijose.

Sulig programuotojų augimu, galime tikėtis, kad atsiras daugiau atvirojo kodo programų. Taigi kodo saugyklos kaip GitHub ir Bitbucket turėtų gauti dar daugiau programuotojų dėmesio. Neabejoju, kad programuotojų klausimų ir atsakymų svetainė Stackoverflow irgi sulauks dar didesnio populiarumo. Greičiausiai turėsim ir daugiau atviro kodo žaidimų ar jų komponentų. Pakeliui vystysis mobiliosios technologijos, robotika, daiktų internetas ir nešiojamieji prietaisai (pavyzdžiui, nešiojamosios apyrankės, skaičiuojančios tavo žingsnius ir sekančios miego kokybę, bei viešinančios tuos duomenis palyginimui internete).

Deja medalis turi dvi puses – kadangi programuotojų pasiūla didės, bėgant laikui turėtų sumažėti vidutinis programuotojo atlyginimas. Nors, spėju, gali būti ir taip, kad bus daug sričių, kurios tiesiog dar labiau kompiuterizuosis. Taigi bus ne tai kad paprasti teisininkai, gydytojai, santechnikai, vairuotojai, bet šių sričių specialistai mokantys užprogramuot tam tikrus pasikartojančius procesus jų sferoje (panašiai kaip kad dabar buhalteriai užprogramuoja Excel lentelių statistikas).

Progresyvių artėjančių 2014 metų ir šviesios ateities!

Should We Strive For Success Or For Happiness?

Fed up with positive vibes from lifehack.org, I came up with the following two lists.

You cannot stop the waves, but you can learn to surf

If you want to be happy:

 • Help others. This will bring meaning to your life.
 • Have goals. Life without purposes is pointless.
 • Smile. When you feel good, it makes you smile, but also smiling will make you feel good.
 • Keep romantic relationship. Share your happiness with someone you love.
 • Have enough sleep. At least 6 hours and 15 minutes of sleep per night will improve your memory and will make you feel fresh.
 • Live closer to work. Spend less time in traffic jams and packed public transportation.
 • Enjoy the moment. Do what you do with joy and be glad about the present you achieved.
 • Write down good things happened to you. The days will feel more fulfilled.
 • Do something new. From time to time get out of your routine and cross your comfort zone. This will bring liveliness to your life.
 • Pray or meditate. It calms down the anxious mind and brings you closer to Higher Powers.

If you want to be successful:

 • Create value for others. People will be grateful for your work.
 • Have a vision. If you want to achieve progress, you need to have a direction.
 • Adapt to situation. As you learn new things and get the cleaner big picture, you will need to adapt your purposes or methods to achieve them.
 • Solve problems creatively. Rules are created to simplify understanding of reality. However, this understanding is always limited, so sometimes you need to break these rules and to create new ones.
 • Be passionate. Passion is the inner drive which moves you forward.
 • Connect to other successful people. Learn from others and share your knowledge with those who need it.
 • Manage time. Prioritize tasks and learn to say NO to low priority activities.
 • Be patient. You’ll fail many times until you achieve success. Get used to that. When you fall, get up and move on.
 • Talk less, do more. You can talk about something later when it is done (as a part of marketing).

Success is something how others evaluate you. It’s the impression you make by your work to the other people. It’s the hierarchy level you achieve in your chosen area.

A man can hope that success will make him happy, but this is not always true.

Happiness is how you feel yourself. Others can’t evaluate your happiness. They can only guess.

You are happy, when you don’t worry about things you care. Or when you achieve something you dreamed about. Each achievement creates new wishes. You are always hungry for something better than you have.

Let’s not allow the achieved happiness to stop personality growth (don’t rest on laurels), but also let’s not forget to enjoy the present while aiming for our objectives.

You can have it all, but not at the same time. You can make any choice you want if you are willing to accept the consequences that come with it.

Finally, if you need some more positive inspiration, have a look at the tumblr of Jordis.

Ar turėtume siekti sėkmės, ar laimės?

Prisisotinęs pozityvių vibracijų iš lifehack.org, sudariau šituos du sąrašus.

Bangų nesustabdysi, bet gali išmokti slidinėti ant banglentės

Jei nori būti laimingas:

 • Padėk kitiems. Tai įprasmins tavo gyvenimą.
 • Turėk tikslus. Gyvenimas be tikslo yra beprasmis.
 • Šypsokis. Kai jautiesi gerai, – nusišypsai. Bet kai nusišypsai, tai irgi pradedi geriau jaustis.
 • Palaikyk romantinius santykius. Pasidalink laime su tuo, ką myli.
 • Pakankamai išsimiegok. Mažiausiai 6 valandos 15 minučių miego per naktį pagerins atmintį ir duos žvalumo.
 • Gyvenk arti darbo. Praleisk mažiau laiko kamščiuose ar viešo transporto spūstyse.
 • Džiaukis momentu. Daryk, ką darai, su džiaugsmu, ir gėrėkis dabartimi, kokią pasiekei.
 • Užsirašyk, kas gero tau nutiko. Praleistos dienos suteiks pasitenkinimo.
 • Padaryk ką nors naujo. Laikas nuo laiko išeik iš rutinos ir kirsk komforto zoną. Tai gyvenimui suteiks gyvybingumo.
 • Melskis arba medituok. Tai nuramina neramų protą ir priartina prie Aukštesnių Jėgų.

Jei nori būti sėkmingas:

 • Kurk naudą kitiems. Žmonės bus dėkingi už tavo darbą.
 • Turėk viziją. Jei nori pasiekti progreso, turi turėti kryptį.
 • Prisitaikyk prie situacijos. Išmokstant naujų dalykų ir suvokiant viską didesniu mastu, reikia pritaikyt savo tikslus arba metodus jiems pasiekti.
 • Spręsk problemas kūrybingai. Taisyklės yra sukurtos tam, kad supaprastintų realybės supratimą. Deja šitas suvokimas yra visada ribotas, todėl kartais reikia sulaužyti taisykles ir sukurti naujas.
 • Būk aistringas. Aistra yra vidinė jėga, kuri stumia tave pirmyn.
 • Bendrauk su kitais sėkmingais žmonėm. Mokykis iš kitų ir dalinkis savo žiniomis su tais, kuriems jų reikia.
 • Valdyk laiką. Prioritetizuok užduotis ir išmok pasakyti NE žemo prioriteto veikloms.
 • Būk kantrus. Teks pralaimėti daugybę kartų, kol pasieksi sėkmę. Priimk tai. Kai nukrisi, atsikelk ir eik toliau.
 • Mažiau kalbų, daugiau darbų. Galėsi pakalbėt apie tai vėliau, kai padarysi (ir tai bus tavo marketingo dalis).

Sėkmė yra kažkas, kaip tave vertina kiti. Kokį tu įspūdį sudarai dėl savo darbų kitiems žmonėms. Kokį hierarchinį lygį pasieki savo pasirinktoj sferoj.

Žmogus gali tikėtis, kad tapęs sėkmingas pagaliau bus laimingas. Tačiau tas ne visada tiesa.

Laimingumas yra kaip jautiesi pats. Kitas negali įvertinti, ar tu esi laimingas. Gali tik spėlioti.

Būni laimingas, kai nejauti nerimo dėl tau svarbių dalykų. Arba kai pasieki kažką išsvajoto. Sulig kiekvienu pasiekimu, auga norai. Visada būna alkis kažkam geresniam negu turi.

Neleiskim pasiektai laimei stabdyti asmenybės tobulėjimo (neužmikim ant lauro lapų), bet tuo pačiu besiekdami tikslų nepamirškim pasidžiaugt dabartimi.

Gali turėti viską, ko nori, bet ne tuo pačiu metu. Gali pasirinkti bet ką, jeigu esi pasiruošęs prisiimti iš to ateinančias pasekmes.

Galiausiai jei nori dar pozityvaus įkvėpimo, žvilgtelk į Jordžio tumblerį.

How Social Media Change Our Lives and Businesses

Last Saturday during the Long Night of Museums in Berlin, people could tweet about their museums’ experiences and their tweets with a specific hash tag were shown on a big screen on Humboldt Box. During the night, museums and organizers of the event retweeted some messages, pushing them again on the screen. This is one good example, how organizations can use social media to interact with their customers and to promote ideas, products or services.

People like to be open to each other using social media, because that way they feel being a part of something larger than themselves. With this openness there comes responsibility for both people and businesses. The reputation of a person or a business can be developed in years or ruined in minutes. Eriq Qualman, the author of the book “Socialnomics” I have just read, says that we don’t have a choice of whether we do social media, the question is how well we do it. So favorite in the past reality shows have been replaced by reality social media. It is now all about my friends and my reality. Sharing information using social media helps eliminate different people performing the same tasks. That makes the society more efficient.

Here are some interesting facts! More than a half of the world’s population is younger than 30 years old and 96% of them have joined a social network. Social media has overtaken porn as the number one activity on the Web. In the United States of America Facebook gets more traffic weekly than Google. If Facebook were a country, it would be the world’s 3rd largest behind China and India. 60 millions status updates happen on Facebook daily. The second largest search engine in the world is YouTube. This blog is one of over 200 millions blogs on the web. There are more Kindle eBooks sold recently than hardcover books. This is a nice website illustrating how much activity happens on the Internet every second.

There is no way for companies to hide their defects. People will notice and talk about them anyway. Companies need to be open to their customers, participate in the conversations, and adjust the product or service based on the feedback. This is the right way to get selling. In order to win, you need to not be afraid to fail. “Fail forward, fail fast, fail better!” Also companies should leverage the “Tom Sowyer Approach” and let the fanatics contribute to your product, show, or service. You can’t do all your marketing alone. The Word of Mouth should do its job. :cool:

Kaip socialinė medija keičia mūsų gyvenimus ir verslus

Praėjusį šeštadienį per Berlyno Ilgąją Muziejų Naktį žmonės galėjo tvytinti apie muziejų patyrimus ir jų tvytai su specifiniais Hashtag’ais buvo rodomi dideliame ekrane ant Humboldt Box sienos. Tą naktį muziejai ir renginio organizatoriai pertvytino kai kurias žinutes, parodydami jas vėl ekrane. Tai vienas iš gerų pavyzdžių, kaip naudojama socialinė medija bendrauti su klientais ir reklamuoti idėjas, produktus ar paslaugas.

Žmonės mėgsta būti atviri vieni kitiems naudodami socialinę mediją, nes tokiu būdu jie jaučiasi kažko didesnio už save dalimi. Kartu su šituo atvirumu ateina ir atsakomybė tiek žmonėms, tiek verslams. Žmogaus arba verslo reputacija gali būti kurta metų metus ir sugriauta vos per kelias minutes. Eriq Qualman, knygos „Socialnomics“, kurią ką tik perskaičiau, autorius sako, kad mes neturim pasirinkimo ar naudotis socialine medija – klausimas yra, kaip gerai ja naudosimės. Kažkada taip mėgiami realybės šou buvo pakeisti realybės socialine medija. Dabar svarbu viskas apie mano draugus ir mano realybę. Dalinimasis informacija, naudojant socialinę mediją, padeda nedaryt to paties darbo, ką jau padarė kiti žmonės, iš naujo. Tai suteikia visuomenei efektyvumo.

Štai keletas įdomių faktų! Daugiau kaip pusė žmonių Pasaulyje yra jaunesni negu 30 metų ir 96% iš jų naudoja socialinius tinklus. Pagal naudojamumą socialinė medija iš pirmos vietos išstūmė pornografijos svetaines. Jungtinėse Amerikos Valstijose Facebook’e vyksta daugiau veiksmo per savaitę, negu Google. Jei Facebook būtų šalis, tai būtų trečioje vietoje pagal dydį po Kinijos ir Indijos. Kasdien Facebook’e parašomi 60 milijonų statuso žinučių. Antras pagal dydį paieškos variklis Pasaulyje yra YouTube. Šis blogas yra vienas iš daugiau kaip 200 milijonų blogų internete. Šiais laikais parduodama daugiau Kindle elektroninių knygų negu popierinių knygų. Štai svetainė, iliustruojanti, kiek visko įvyksta internete kiekvieną sekundę.

Kompanijos nebepaslėps savo trūkumų. Žmonės vis tiek pastebės ir kalbės apie juos. Kompanijos turi būti atviros klientams, dalyvauti pokalbyje ir pritaikyti produktą ar paslaugą pagal atsiliepimus. Tai teisingas būdas padidinti pardavimus. Kad laimėtum, reikia mokėti ir pralaimėti. “Fail forward, fail fast, fail better!” Taip pat kompanijos turi išnaudoti „Tomo Sojerio taktiką“ ir leist fanams prisidėti prie produkto, šou ar paslaugos reklamavimo. Negali daryti viso marketingo vienas. „Žodis iš burnos“ turi padaryt savo darbą. :cool:

Berlin Codemotion 2013

Colleague Cati recommended to go to the conference “Codemotion” happening in Berlin. I checked the program and went there. “Codemotion” proclaimed to be an event for all programming languages and platforms. I was interested to hear talks about web, mobile and game development. There were parallel presentations happening at the same time. I will introduce you to the most interesting ones.

codemotion

Soundcloud developer Tiffany Conroy examined when to use Ajax and when to reload the page. Based on the practices of GitHub it was concluded that if the context changed, the page needed to reload (except those cases when a continuous action had to happen in the website, e.g. music play or real-time chat).

At the conference I got a book “Mobile Developer’s Guide to the Galaxy” as a present published by the company “Enough Software”. It discusses the differences among different mobile platforms and possibilities to develop for them. In general, you can create either a native app, or a web app, or a hybrid app using web technologies mixed with inner phone features. I was mostly interested in the usage of HTML5 with PhoneGap, trigger.io, or Titanium. But technologies are not limited to that. You can create cross-platform apps using Java, C#, Flash, etc. The representative of “Enough Software” Robert Virkus in his presentation about HTML5 usage for mobile apps, told that the mostly popular WebKit engine still has differences on different browsers. Also he mentioned that it is better not to mimic the native experiences, but rather to create unique user interface for the app. Because no matter how user interface is similar to native phone interface, the possibilities of a browser are limited in performance and one can still feel the difference of user experience.

Jan Krutisch showed in his presentation how to program music in real time using the app he developed using web technologies. The music wasn’t good, but I liked the principle.

Massimo Banzi told us that he had been interested how the radio and other devices work since his childhood. Lastly he developed the Arduino card which can be used by creative people combining different input and output devices without knowing too much electronics. Arduino card can be plugged to a computer using USB port and then it can be programmed to do something. Later in another presentation Thomas Gläser from the company “Envis Precisely” showed some examples where Arduino, cell phones, or Kinect were used developing interactive experiences in museums and art centers.

The most interesting talk for me was about responsive web apps with HTML5 and CSS3 given by Marco Casario from the company “Comtaste”. The guy gave structured information about different aspects of the websites adapting to the size of a screen. What was new to me was the rem CSS units which are relative not to the parent node (as em), but to the root HTML node. Also it was said that a fast mobile page should load in up to 400 ms whereas a “normal” performance is when it loads in at least 1.5 seconds. Also he said that it takes even 6 seconds to parse jQuery Mobile in some cell phones and it is better not to use it. Moreover if you need speed it is better to use Zepto framework instead of jQuery. It would be good to get the slides.

It was also interesting to see how the startup pitches for investment happen. Different commands of young people were giving their project presentations for three minutes each, and then jury were commenting them and giving questions for another three minutes. Lastly the viewers could vote for the best projects. A live instrumental music was played between the startup presentations.

live music at codemotion

This was it. I didn’t like that there was no mobile connection and no WiFi in the rooms (at least with my phone), so I couldn’t do live blogging. And also there were no talks about Django and Python. Let’s hope it will be better next time :)

Codemotion Berlyne 2013

Kolega Cati parekomendavo nueiti į Berlyne vyksiančią konferenciją „Codemotion“. Pasižiūrėjau programą ir apsilankiau. „Codemotion“ skelbiasi kaip renginys visoms programavimo kalboms ir platformoms. Mane sudomino interneto, mobiliųjų programėlių ir žaidimų kūrimo temos. Tuo pačiu metu paraleliai vyko po kelias prezentacijas. Pristatysiu jums man labiausiai patikusias.

codemotion

Soundcloud’o kūrėja Tiffany Conroy nagrinėjo klausimą, kada naudoti Ajax, o kada perkrauti puslapį. Remiantis github’o praktika, buvo prieita išvados: jeigu kontekstas keičiasi, tuomet jau reikia perkrauti puslapį. Nebent svetainėje reikia nenutrūkstamo veiksmo, kaip grojanti muzika ar pokalbiai realiu laiku.

Konferencijoj gavau dovanų knygutę „Mobile Developer’s Guide to the Galaxy“, kurią išleido kompanija „Enough Software“. Joje išvardinti skirtumai tarp mobilių platformų ir galimybės kurti joms. Iš esmės, galima kurti arba native programėles, arba internetines aplikacijas, arba hibridus, kurie naudoja interneto technologijas ir vidines telefono savybes. Mane labiausiai domino HTML5 naudojimas per PhoneGap, trigger.io arba Titanium. Bet technologijos tuo neapsiriboja – yra galimybė kurti tarpplatformines aplikacijas naudojant Java, C#, Flash ir kt. „Enough Software“ atstovas Robert Virkus savo prezentacijoj apie HTML5 naudojimą mobilioms programėlėms dėstė, kad plačiausiai naudojamas WebKit variklis dar turi įvairių skirtumų skirtingose naršyklėse. Ir paminėjo, kad geriau nebandyti mėgdžioti native patirčių, o vietoj to sukurti unikalų programėlės naudotojo interfeisą. Nes kad ir kiek naudotojo interfeisas panašus į vidinį telefono interfeisą, naršyklės galimybės yra riboto greičio ir naudojimo patirties skirtumas vis vien jausis.

Jan Krutisch savo prezentacijoj rodė kaip internetinėmis technologijomis jo sukurta programėle programuoti elektroninę muziką realiu laiku. Ta muzika nesigavo labai ypatinga, bet pats principas labai įdomus.

Massimo Banzi pasakojo, kad nuo vaikystės domėjosi kaip veikia radijas ir kiti prietaisai. Galų gale jis sukūrė Arduino schemą, kurią kūrybingi žmonės gali naudot apjungiant įvairius įvesties ir išvesties prietaisus, per daug neišmanant elektrotechnikos. Arduino plokštė tiesiog pasijungia per USB prie kompiuterio ir gali būti užprogramuota kaip nors elgtis. Vėliau kitoje prezentacijoje Thomas Gläser iš kompanijos „Envis Precisely“ parodė pavyzdžių, kur Arduino, mobilieji telefonai ar Kinect panaudojami kuriant interaktyvias patirtis muziejuose ar meno centruose.

Labiausiai man patiko Marco Casario iš kompanijos „Comtaste“ prezentacija apie prisitaikančių (responsive) interneto aplikacijų kūrimą HTML5 ir CSS3. Buvo struktūriškai pateikta informacija apie skirtingus svetainių, prisitaikančių prie ekrano dydžio, aspektus. Kas man buvo nauja – tai rem CSS matavimo vienetai, kurie reliatyvūs ne tėviniams elementams (kaip kad em), o šakniniam HTML elementui. Dar buvo pateikta, kad greitas mobilus puslapis turėtų pasikrauti iki 400 ms; jį galima vadinti normaliu, jei pasikrauna bent per pusantros sekundės. Dar sakė, kad jQuery Mobile kai kuriuose telefonuose parsinami 6 sekundes ir geriau jų nenaudot. Ir išvis jei reikia greičio, tai vietoj jQuery siūlė naudot Zepto karkasinę sistemą. Gerai būtų gaut skaidres.

Dar buvo įdomu pamatyti, kaip vyksta startuolių pristatymai gauti investavimą. Po tris minutes skirtingos jaunų žmonių komandos pristatinėjo savo projektus, paskui po tris minutes žiuri komentavo tuos projektus ir klausinėjo klausimų. Galiausiai žiūrovai balsavo už labiausiai patikusius projektus. Tarp startuolių pristatymų grojo gyva instrumentinė muzika.

gyva muzika codemotion

Tai toks renginys. Nepatiko, kad nebuvo telefono ryšio ir prezentacijų kambariuose neveikė WiFi (bent jau iš mano telefono), tai negalėjau bloginti realiu laiku. Ir nebuvo temų apie Django ir Python’ą. Tikėkimės, kitą kartą bus geriau :)

Web Presence of Aidas Bendoraitis [aka archatas]