Where will you go today?

A year ago two friends from the Art Pit blog Gintare and Aleksandr contacted me and asked if I liked to join them for a project. They had an idea of a mobile application which shows what is currently happening in the most vibrant East London district – Shoreditch. I liked the idea, and during our free time we started implementing what later that year was born as Hype.

hypeapp

By now, there have been downloaded more than 20000 copies of this iPhone-based app. And everyday about a thousand of users are checking how to spend their free time for most fun and fulfillment. Creative team behind Hype recommend the most worthy events and locations to visit, the most interesting local news to read, the newest street art and urban trends to view.

The app is useful not only to the people who want to have good time spontaneously without planning, but also to the local businesses which want to strengthen recognition and to create brand awareness. Hype connects generation X (people of my age) and millennials (guys of the age of my younger brothers) to local galleries, bars, shops, food, festivals, concerts, etc.

According to statistics, 83% of millennials have slept with their cell phone next to their bed. Also 25% of smartphone owners ages 18-44 say they can’t recall the last time their smartphone wasn’t next to them. Young people (including me :D ) use their smartphones daily not only for dialing and texting, but also for lots of other things, like alarm clock, wireless hotspot, mailing, messaging, tweeting, reading facebook, reading ebooks, creating selfies on Instagram, checking-in on Foursquare, and here comes a new activity – Hyping.

Today is the day when Hype launches in two more areas of London: Soho and Camden. I am looking forward to how all will proceed. If Hype came to your favorite megapolis, which district should it cover?

Kur eisi šiandien?

Prieš metus su manimi sukontaktavo draugai iš Meno duobės blogo Gintarė ir Aleksandras, ir paklausė, ar nenorėčiau prisidėti prie projekto. Jie turėjo idėją tokios mobilios aplikacijos, kuri parodo, kas šiuo metu vyksta energingiausiam rytų Londono rajone – Shoreditch. Man ta idėja patiko ir laisvalaikiu pradėjom kurti tai, kas vėliau tais pačiais metais gimė kaip Haipas.

hypeapp

Šiuo metu yra parsisiųsta daugiau nei 20 tūkst. šios iPhone aplikacijos kopijų. Ir kiekvieną dieną apie 1000 naudotojų tikrina kaip praleist savo laisvalaikį, kad būtų smagu ir pilnavertiška. Kūrybinga Haipo komanda rekomenduoja, kokius vertingiausius renginius ir vietas aplankyt, kokias įdomiausias vietines žinias perskaityt, kokį naujausią gatvės meną ar urbanistines madas pamatyt.

Aplikacija naudinga ne tik žmonėm, kurie nori spontaniškai neplanuodami gerai praleist laiką, bet ir vietiniams verslams, kurie siekia sustiprinti ryšius su klientais ir padidinti prekės ženklo žinomumą. Haipas sujungia X kartą (mano amžiaus žmones) ir tūkstantmetinukus (mano jaunesnių brolių amžiaus jaunuolius) su vietinėm galerijom, barais, parduotuvėm, maistu, festivaliais, koncertais ir t.t.

Pagal statistiką, 83% tūkstantmetinukų yra miegoję su telefonu šalia lovos. Taip pat 25% išmaniųjų telefonų naudotojų nuo 18 iki 44 metų amžiaus sako, kad nebeatsimena, kada paskutinį kartą jų išmanusis nebuvo po ranka. Jauni žmonės (įskaitant mane :D ) kasdien naudoja išmaniuosius ne tik skambinimui ir SMSams, bet ir daugybei kitų dalykų, kaip pavyzdžiui žadintuvas, bevielio ryšio stotelė, el. paštas, susirašinėjimai, tvytinimas, feisbuko skaitymas, el. knygų skaitymas, selfių darymas Instagrame, prisičekinimas Foursquare, ir štai atsiranda nauja veikla – Haipinimas.

Šiandien yra ta diena, kai Haipas paleidžiamas dar dviejuose Londono rajonuose: Soho ir Camden. Įdomu, kaip viskas klostysis. Jei Haipas atkeliautų į tavo mėgstamą megapolį, kuriam rajone jis turėtų veikt?

A Quote

It’s difficult to stay optimistic nowadays, but I am trying my best.

Maybe those guidelines could draw a path into peace and better understanding of each other:

“Seven Deadly Sins

Wealth without work
Pleasure without conscience
Science without humanity
Knowledge without character
Politics without principle
Commerce without morality
Worship without sacrifice.”
― Mahatma Gandhi

Citata

Sunku išlikt optimistiškam šiom dienom, bet stengiuos, kiek galiu.

Gal šios gairės galėtų nuvesti į taiką ir geresnį vienas kito supratimą:

“Septynios mirtinos nuodėmės

Turtas be darbo
Malonumas be sąmoningumo
Mokslas be humaniškumo
Žinios be charakterio
Politika be principų
Komercija be moralės
Garbinimas be pasiaukojimo.”
― Mahatma Gandhi

Programming and the Butterfly Effect

Strong leaders do big influence to those who trust them and follow them. Recently an inspiring talk of the USA president Barack Obama was published on the web, where he invites the young residents of the States to learn programming.

“Don’t just buy a new video game, make one! Don’t just download a latest app, help design it! Don’t just play on your phone, program it!” he said.

It’s not a secret that USA is the leader as software developers and they want to stay in the leading positions.

As the number of programmers grows, we can expect more open source programs. So the code hosting sites like GitHub and Bitbucket should receive even more attention of programmers. I don’t doubt that programmers’ question’n’answer site Stackoverflow also will achieve bigger popularity. It’s very likely that there will be more open-source games and their components online too. On the way, mobile technologies, robotics, the internet of things, and wearables will also be developed.

Unfortunately, every medal has two sides. As the supply grows, in the long run the average salary of the programmers should decrease. Or, I guess, there will just be many spheres which will get computerized even more. So there will be not simple lawyers, doctors, plumbers, drivers, but specialists of these areas, who can program some repeatable processes of their work (similarly to the book-keepers nowadays programming the statistics in their Excel sheets).

Have progressive upcoming 2014 and a bright future!

Programavimas ir drugelio efektas

Stiprūs lyderiai daro didelę įtaką tiems, kurie jais pasitiki ir juos seka. Štai neseniai internete pasirodė JAV prezidento Barako Obamos įkvepianti kalba, kurioje visi jauni Jungtinių Valstijų gyventojai kviečiami mokytis programavimo.

– Vietoj to kad tik nusipirktum naują video žaidimą, – padaryk žaidimą! Vietoj to, kad tik parsisiųstum naujausią programėlę, – padėk ją kurti! Vietoj to, kad tik žaistum telefonu, – programuok jam! – sakė jis.

Ne paslaptis, kad JAV pirmauja kaip programinės įrangos gamintojai ir nori išlikti pirmaujančiose pozicijose.

Sulig programuotojų augimu, galime tikėtis, kad atsiras daugiau atvirojo kodo programų. Taigi kodo saugyklos kaip GitHub ir Bitbucket turėtų gauti dar daugiau programuotojų dėmesio. Neabejoju, kad programuotojų klausimų ir atsakymų svetainė Stackoverflow irgi sulauks dar didesnio populiarumo. Greičiausiai turėsim ir daugiau atviro kodo žaidimų ar jų komponentų. Pakeliui vystysis mobiliosios technologijos, robotika, daiktų internetas ir nešiojamieji prietaisai (pavyzdžiui, nešiojamosios apyrankės, skaičiuojančios tavo žingsnius ir sekančios miego kokybę, bei viešinančios tuos duomenis palyginimui internete).

Deja medalis turi dvi puses – kadangi programuotojų pasiūla didės, bėgant laikui turėtų sumažėti vidutinis programuotojo atlyginimas. Nors, spėju, gali būti ir taip, kad bus daug sričių, kurios tiesiog dar labiau kompiuterizuosis. Taigi bus ne tai kad paprasti teisininkai, gydytojai, santechnikai, vairuotojai, bet šių sričių specialistai mokantys užprogramuot tam tikrus pasikartojančius procesus jų sferoje (panašiai kaip kad dabar buhalteriai užprogramuoja Excel lentelių statistikas).

Progresyvių artėjančių 2014 metų ir šviesios ateities!

Should We Strive For Success Or For Happiness?

Fed up with positive vibes from lifehack.org, I came up with the following two lists.

You cannot stop the waves, but you can learn to surf

If you want to be happy:

 • Help others. This will bring meaning to your life.
 • Have goals. Life without purposes is pointless.
 • Smile. When you feel good, it makes you smile, but also smiling will make you feel good.
 • Keep romantic relationship. Share your happiness with someone you love.
 • Have enough sleep. At least 6 hours and 15 minutes of sleep per night will improve your memory and will make you feel fresh.
 • Live closer to work. Spend less time in traffic jams and packed public transportation.
 • Enjoy the moment. Do what you do with joy and be glad about the present you achieved.
 • Write down good things happened to you. The days will feel more fulfilled.
 • Do something new. From time to time get out of your routine and cross your comfort zone. This will bring liveliness to your life.
 • Pray or meditate. It calms down the anxious mind.

If you want to be successful:

 • Create value for others. People will be grateful for your work.
 • Have a vision. If you want to achieve progress, you need to have a direction.
 • Adapt to situation. As you learn new things and get the cleaner big picture, you will need to adapt your purposes or methods to achieve them.
 • Solve problems creatively. Rules are created to simplify understanding of reality. However, this understanding is always limited, so sometimes you need to break these rules and to create new ones.
 • Be passionate. Passion is the inner drive which moves you forward.
 • Connect to other successful people. Learn from others and share your knowledge with those who need it.
 • Manage time. Prioritize tasks and learn to say NO to low priority activities.
 • Be patient. You’ll fail many times until you achieve success. Get used to that. When you fall, get up and move on.
 • Talk less, do more. You can talk about something later when it is done (as a part of marketing).

Success is something how others evaluate you. It’s the impression you make by your work to the other people. It’s the hierarchy level you achieve in your chosen area.

A man can hope that success will make him happy, but this is not always true.

Happiness is how you feel yourself. Others can’t evaluate your happiness. They can only guess.

You are happy, when you don’t worry about things you care. Or when you achieve something you dreamed about. Each achievement creates new wishes. You are always hungry for something better than you have.

Let’s not allow the achieved happiness to stop personality growth (don’t rest on laurels), but also let’s not forget to enjoy the present while aiming for our objectives.

Finally, if you need some more positive inspiration, have a look at the tumblr of Jordis.

Ar turėtume siekti sėkmės, ar laimės?

Prisisotinęs pozityvių vibracijų iš lifehack.org, sudariau šituos du sąrašus.

Bangų nesustabdysi, bet gali išmokti slidinėti ant banglentės

Jei nori būti laimingas:

 • Padėk kitiems. Tai įprasmins tavo gyvenimą.
 • Turėk tikslus. Gyvenimas be tikslo yra beprasmis.
 • Šypsokis. Kai jautiesi gerai, – nusišypsai. Bet kai nusišypsai, tai irgi pradedi geriau jaustis.
 • Palaikyk romantinius santykius. Pasidalink laime su tuo, ką myli.
 • Pakankamai išsimiegok. Mažiausiai 6 valandos 15 minučių miego per naktį pagerins atmintį ir duos žvalumo.
 • Gyvenk arti darbo. Praleisk mažiau laiko kamščiuose ar viešo transporto spūstyse.
 • Džiaukis momentu. Daryk, ką darai, su džiaugsmu, ir gėrėkis dabartimi, kokią pasiekei.
 • Užsirašyk, kas gero tau nutiko. Praleistos dienos suteiks pasitenkinimo.
 • Padaryk ką nors naujo. Laikas nuo laiko išeik iš rutinos ir kirsk komforto zoną. Tai gyvenimui suteiks gyvybingumo.
 • Melskis arba medituok. Tai nuramina neramų protą.

Jei nori būti sėkmingas:

 • Kurk naudą kitiems. Žmonės bus dėkingi už tavo darbą.
 • Turėk viziją. Jei nori pasiekti progreso, turi turėti kryptį.
 • Prisitaikyk prie situacijos. Išmokstant naujų dalykų ir suvokiant viską didesniu mastu, reikia pritaikyt savo tikslus arba metodus jiems pasiekti.
 • Spręsk problemas kūrybingai. Taisyklės yra sukurtos tam, kad supaprastintų realybės supratimą. Deja šitas suvokimas yra visada ribotas, todėl kartais reikia sulaužyti taisykles ir sukurti naujas.
 • Būk aistringas. Aistra yra vidinė jėga, kuri stumia tave pirmyn.
 • Bendrauk su kitais sėkmingais žmonėm. Mokykis iš kitų ir dalinkis savo žiniomis su tais, kuriems jų reikia.
 • Valdyk laiką. Prioritetizuok užduotis ir išmok pasakyti NE žemo prioriteto veikloms.
 • Būk kantrus. Teks pralaimėti daugybę kartų, kol pasieksi sėkmę. Priimk tai. Kai nukrisi, atsikelk ir eik toliau.
 • Mažiau kalbų, daugiau darbų. Galėsi pakalbėt apie tai vėliau, kai padarysi (ir tai bus tavo marketingo dalis).

Sėkmė yra kažkas, kaip tave vertina kiti. Kokį tu įspūdį sudarai dėl savo darbų kitiems žmonėms. Kokį hierarchinį lygį pasieki savo pasirinktoj sferoj.

Žmogus gali tikėtis, kad tapęs sėkmingas pagaliau bus laimingas. Tačiau tas ne visada tiesa.

Laimingumas yra kaip jautiesi pats. Kitas negali įvertinti, ar tu esi laimingas. Gali tik spėlioti.

Būni laimingas, kai nejauti nerimo dėl tau svarbių dalykų. Arba kai pasieki kažką išsvajoto. Sulig kiekvienu pasiekimu, auga norai. Visada būna alkis kažkam geresniam negu turi.

Neleiskim pasiektai laimei stabdyti asmenybės tobulėjimo (neužmikim ant lauro lapų), bet tuo pačiu besiekdami tikslų nepamirškim pasidžiaugt dabartimi.

Galiausiai jei nori dar pozityvaus įkvėpimo, žvilgtelk į Jordžio tumblerį.

How Social Media Change Our Lives and Businesses

Last Saturday during the Long Night of Museums in Berlin, people could tweet about their museums’ experiences and their tweets with a specific hash tag were shown on a big screen on Humboldt Box. During the night, museums and organizers of the event retweeted some messages, pushing them again on the screen. This is one good example, how organizations can use social media to interact with their customers and to promote ideas, products or services.

People like to be open to each other using social media, because that way they feel being a part of something larger than themselves. With this openness there comes responsibility for both: people and businesses. The reputation of a person or a business can be developed in years or ruined in minutes. Eriq Qualman, the author of the book “Socialnomics” I have just read, says that we don’t have a choice of whether we do social media, the question is how well we do it. So favorite in the past reality shows have been replaced by reality social media. It is now all about my friends and my reality. Sharing information using social media helps eliminate different people performing the same tasks. That makes the society more efficient.

Here are some interesting facts! More than a half of the world’s population is younger than 30 years old and 96% of them have joined a social network. Social media has overtaken porn as the number one activity on the Web. In the United States of America Facebook gets more traffic weekly than Google. If Facebook were a country, it would be the world’s 3rd largest behind China and India. 60 millions status updates happen on Facebook daily. The second largest search engine in the world is YouTube. This blog is one of over 200 millions blogs on the web. There are more Kindle eBooks sold recently than hardcover books. This is a nice website illustrating how much activity happens on the Internet every second.

There is no way for companies to hide their defects. People will notice and talk about them anyway. Companies need to be open to their customers, participate in the conversations, and adjust the product or service based on the feedback. This is the right way to get selling. In order to win, you need to not be afraid to fail. “Fail forward, fail fast, fail better!” Also companies should leverage the “Tom Sowyer Approach” and let the fanatics contribute to your product, show, or service. You can’t do all your marketing alone. The Word of Mouth should do its job. :cool:

Kaip socialinė medija keičia mūsų gyvenimus ir verslus

Praėjusį šeštadienį per Berlyno Ilgąją Muziejų Naktį žmonės galėjo tvytinti apie muziejų patyrimus ir jų tvytai su specifiniais Hashtag’ais buvo rodomi dideliame ekrane ant Humboldt Box sienos. Tą naktį muziejai ir renginio organizatoriai pertvytino kai kurias žinutes, parodydami jas vėl ekrane. Tai vienas iš gerų pavyzdžių, kaip naudojama socialinė medija bendrauti su klientais ir reklamuoti idėjas, produktus ar paslaugas.

Žmonės mėgsta būti atviri vieni kitiems naudodami socialinę mediją, nes tokiu būdu jie jaučiasi kažko didesnio už save dalimi. Kartu su šituo atvirumu ateina ir atsakomybė tiek žmonėms, tiek verslams. Žmogaus arba verslo reputacija gali būti kurta metų metus ir sugriauta vos per kelias minutes. Eriq Qualman, knygos „Socialnomics“, kurią ką tik perskaičiau, autorius sako, kad mes neturim pasirinkimo ar naudotis socialine medija – klausimas yra, kaip gerai ja naudosimės. Kažkada taip mėgiami realybės šou buvo pakeisti realybės socialine medija. Dabar svarbu viskas apie mano draugus ir mano realybę. Dalinimasis informacija, naudojant socialinę mediją, padeda nedaryt to paties darbo, ką jau padarė kiti žmonės, iš naujo. Tai suteikia visuomenei efektyvumo.

Štai keletas įdomių faktų! Daugiau kaip pusė žmonių Pasaulyje yra jaunesni negu 30 metų ir 96% iš jų naudoja socialinius tinklus. Pagal naudojamumą socialinė medija iš pirmos vietos išstūmė pornografijos svetaines. Jungtinėse Amerikos Valstijose Facebook’e vyksta daugiau veiksmo per savaitę, negu Google. Jei Facebook būtų šalis, tai būtų trečioje vietoje pagal dydį po Kinijos ir Indijos. Kasdien Facebook’e parašomi 60 milijonų statuso žinučių. Antras pagal dydį paieškos variklis Pasaulyje yra YouTube. Šis blogas yra vienas iš daugiau kaip 200 milijonų blogų internete. Šiais laikais parduodama daugiau Kindle elektroninių knygų negu popierinių knygų. Štai svetainė, iliustruojanti, kiek visko įvyksta internete kiekvieną sekundę.

Kompanijos nebepaslėps savo trūkumų. Žmonės vis tiek pastebės ir kalbės apie juos. Kompanijos turi būti atviros klientams, dalyvauti pokalbyje ir pritaikyti produktą ar paslaugą pagal atsiliepimus. Tai teisingas būdas padidinti pardavimus. Kad laimėtum, reikia mokėti ir pralaimėti. “Fail forward, fail fast, fail better!” Taip pat kompanijos turi išnaudoti „Tomo Sojerio taktiką“ ir leist fanams prisidėti prie produkto, šou ar paslaugos reklamavimo. Negali daryti viso marketingo vienas. „Žodis iš burnos“ turi padaryt savo darbą. :cool:

Web Presence of Aidas Bendoraitis [aka archatas]